کابینت های مخصوص

این کابینت ها برای محیط های بسیار آلوده  و دارای گرد و غبار بسیار طراحی  و ساخته می شوند.